Polityka prywatności

Akademickie Centrum Medyczne (zwane dalej ACM), z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9, 00-728 Warszawa w związku z wejściem w życie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), przekazuje Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
  Administratorem Twoich danych jest Akademickie Centrum Medyczne, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9, 00-728 Warszawa.
   
 2. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
  We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ACM możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@akcemed.pl oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem /pl/kontakt.html.
   
 3. Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?
  Większość danych podajesz nam sam. Jeżeli korzystasz z naszych usług za pośrednictwem firm świadczących usługi medyczne z którymi współpracujemy,
   
 4. Jaki dane osobowe są zbierane i przetwarzane?
  W zależności od celu oraz podstawy prawnej zbierania i przetwarzania danych osobowych,  ACM może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
  a) dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  b) dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
  c) dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez ACM usług medycznych.
   
 5. W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej ACM przetwarza Państwa dane osobowe oraz jak długo są przechowywane?

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych.

art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia).

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.

Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.

Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich.

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.

Profilaktyka zdrowotna.

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.

Medycyny pracy, w tym oceny zdolności do pracy pracownika.

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 6, 11 i 12 ustawy o służbie medycyny pracy

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.

Postawienie diagnozy medycznej.

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.

Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ACM, jakim jest obsługa pacjenta.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.

Objęcie programem medycznym w ramach badań medycyny pracy, na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ACM, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ACM.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie medycyny pracy
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.
Okres obowiązywania umowy.

Objęcie programem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ACM, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ACM.

art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.
Okres obowiązywania umowy.

Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line – dotyczy osób posiadających konto w prowadzonym przez ACM systemie on-line.

art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO

Okres prowadzenia konta.

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ACM.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie ACM co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ACM.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

 

 1. Czy moje dane przetwarzane są jeszcze w jakiś sposób?
  Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile preferencji naszych pacjentów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej, oraz że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana
  w sposób automatyczny ma służyć wykonaniu wiążącej nas Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. zapewnienie Tobie odpowiedniej dostępności usług). 
  Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami telefonicznie, poprzez stronę internetową czy odwiedzisz nas placówce.
   
 2. Komu przekazywane są moje dane osobowe?
  Jako centrum medyczne dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  a) innym podmiotom leczniczym, współpracującym z ACM w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci placówek współpracujących z ACM na terenie Polski;
  b) dostawcom usług zaopatrujących ACM w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym);
  c) dostawcom usług wspierających ACM w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail);
  d) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających ACM w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
  e) osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

  Jako akademickie centrum medyczne dbamy o poufność Twoich danych.
  Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych powyższymi zgodami, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz ACM usługi
  w zakresie wsparcia informatycznego, agencjom reklamowym, audytorom zewnętrznym.
 1. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
  Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako  jednostka podmiotu leczniczego jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku nie podanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych. Brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.
  Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez stronę internetową czy odwiedzisz nas.
   
 2. Jakie mam prawa?
  Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Akademickiego Centrum Medycznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami telefonicznie, poprzez naszą stronę internetową czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych.
  Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Umów wizytę

pn. - pt.: 8:00 - 15:00

Urologia:
E: rejestracja@akcemed.pl
T: 22 559 24 40

Nasz adres

Akademickie Centrum Medyczne
ul. Bobrowiecka 9 (budynek B)
00-728 Warszawa

SPRAWDŹ DOJAZD

Dołącz do nas

Copyright © 2018 - Akademickie Centrum Medyczne w Warszawie.
 
facebook ACM
Akademickie Centrum Medyczne
facebook ACM